Dla Autorów - chowanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla Autorów

STRUKTURA PISMA
I. Część monograficzna
II. Studia i rozprawy
III. Recenzje, komunikaty, polemikiTOMY PLANOWANE
(Terminy nadsyłania tekstów do wszystkich działów podano w nawiasie)

2/2017 (zamknięty)
Części monograficzna:
Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej - między emancypacją a stagnacją

1/2018 (zamknięty)
Części monograficzna: 
Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

2/2018 (do 31 marca 2018 r.)
Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

1/2019 (do 30 września 2018 r.)PRZEBIEG I ZASADY PROCEDURY RECENZOWANIA

Łamy "Chowanny" przeznaczone są dla tekstów nowych, których treść nie była dotąd publikowana; wyjątek od tej reguły stanowić mogą jedynie artykuły w językach obcych oraz nowe przekłady tekstów naukowych.

Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny. Ocenie podlega przede wszystkim merytoryczna zgodność treści z profilem tematycznym czasopisma oraz naukowy charakter podejścia do zagadnienia. Warunkiem przyjęcia artykułu do recenzji jest również dopełnienie wymogów edytorskich - dla tekstu (
<a style="color: rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/Chowanna_wymagania_edytorskie.pdf"><b>do pobrania</b></a>), ilustracji i wykresów (<a style="color: rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/Chowanna_wymogi_dla_wykresow_i_ilustracji.pdf"><b>do pobrania</b></a>) - oraz złożenie stosownego oświadczenia (<a style="color: rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/chowanna_oswiadczenie_autora.pdf"><b>do pobrania</b></a>). Nadsyłanie tekstów do publikacji odbywa się drogą elektroniczną (<a style="color: rgb(169,99,153)" href="mailto:chowanna@us.edu.pl"><b>chowanna@us.edu.pl</b></a>) lub pocztą tradycyjną (na adres Redakcji) także z dołączoną wersją elektroniczną artykułu.

Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review (druk recenzji: <a style="color: rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/Chowanna_druk_recenzji.doc"><b>do pobrania</b></a>). Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o wytyczne ministerialne (<a style="color:rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf"><b>do pobrania</b></a>) oraz o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r. (<a style="color: rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/kodeks_etyki_pracownika_naukowego.pdf"><b>do pobrania</b></a>). Redakcja informuje autorów o dopuszczeniu tekstu do recenzji w osobnej wiadomości - jest to równocześnie ostatni etap procedury wydawniczej, w którym autor może tekst wycofać.

Zespół Redakcyjny przekazuje autorowi opinię recenzentów. Po ustosunkowania się autora do treści recenzji Zespół podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub nie tekstu do publikacji.

Jeśli tekst zostaje przyjęty do druku, autor proszony jest o przesłanie na adres redakcji papierowej wersji oświadczenia o oryginalności tekstu (<a style="color: rgb(169,99,153)" href="http://chowanna.us.edu.pl/pliki/chowanna_oswiadczenie_o_dziele.pdf"><b>do pobrania</b></a>).
Teksty niebędące artykułami naukowymi (recenzje, komunikaty, polemiki itp.) nie podlegają procedurze recenzowania; o ich dopuszczeniu do druku decyduje Zespół Redakcyjny.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w treści (w tym korekt śródtytułów i tytułów tekstów oraz tytułów części monograficznych), a także podkreśla, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej autorów i recenzentów będą dokumentowane oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom.

Raz w roku redakcja prezentuje pełną listę recenzentów.LISTA RECENZNETÓW
2017: Wiesław Ambrozik, Małgorzata Bereźnicka, Wioleta Danilewicz, Anna Gaweł, Ewa Marynowicz-Hetka, Krystyna Marzec-Holka, Jerzy Modrzewski, Grzegorz Polok, Katarzyna Popiołek, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Danuta Rode, Mariusz Sztuka, Anna Walczak, Marta Wrońska, Bożena Zawadzka 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego