Dla Autorów - chowanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla Autorów

STRUKTURA PISMA
I. Część monograficzna
II. Studia i rozprawy
III. Recenzje, komunikaty, polemikiTOMY PLANOWANE
(Terminy nadsyłania tekstów do wszystkich działów podano w nawiasie)

2/2017 (zamknięty)
Części monograficzna:
Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej - między emancypacją a stagnacją

1/2018 (zamknięty)
Części monograficzna: 
Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

2/2018 (do 31 marca 2018 r.)
Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

1/2019 (do 30 września 2018 r.)PRZEBIEG I ZASADY PROCEDURY RECENZOWANIA

Łamy "Chowanny" przeznaczone są dla tekstów nowych, których treść nie była dotąd publikowana; wyjątek od tej reguły stanowić mogą jedynie artykuły w językach obcych oraz nowe przekłady tekstów naukowych.

Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny. Ocenie podlega przede wszystkim merytoryczna zgodność treści z profilem tematycznym czasopisma oraz naukowy charakter podejścia do zagadnienia. Warunkiem przyjęcia artykułu do recenzji jest również dopełnienie wymogów edytorskich - dla tekstu (
do pobrania), ilustracji i wykresów (do pobrania) - oraz złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania). Nadsyłanie tekstów do publikacji odbywa się drogą elektroniczną (chowanna@us.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres Redakcji) także z dołączoną wersją elektroniczną artykułu.

Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review (druk recenzji: do pobrania). Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o wytyczne ministerialne (do pobrania) oraz o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r. (do pobrania). Redakcja informuje autorów o dopuszczeniu tekstu do recenzji w osobnej wiadomości - jest to równocześnie ostatni etap procedury wydawniczej, w którym autor może tekst wycofać.

Zespół Redakcyjny przekazuje autorowi opinię recenzentów. Po ustosunkowania się autora do treści recenzji Zespół podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub nie tekstu do publikacji.

Jeśli tekst zostaje przyjęty do druku, autor proszony jest o przesłanie na adres redakcji papierowej wersji oświadczenia o oryginalności tekstu (do pobrania).
Teksty niebędące artykułami naukowymi (recenzje, komunikaty, polemiki itp.) nie podlegają procedurze recenzowania; o ich dopuszczeniu do druku decyduje Zespół Redakcyjny.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w treści (w tym korekt śródtytułów i tytułów tekstów oraz tytułów części monograficznych), a także podkreśla, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej autorów i recenzentów będą dokumentowane oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom.

Raz w roku redakcja prezentuje pełną listę recenzentów.LISTA RECENZNETÓW
2015: Maria Chodkowska, Dorota Ekiert-Oldroyd, Anna Gaweł, Halina Guzy-Steinke, Ewa Kantowicz, Anna Kowalewska, Krystyna Marzec-Holka, ks. Janusz Mastalski, ks. Marian Nowak, Inetta Nowosad, Małgorzata Orłowska, Katarzyna Popiołek, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katarzyna Segiet, Mirosław Sobecki, Tomasz Szkudlarek, Maria M. Urlińska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego