Dla Autorów - chowanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla Autorów

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Łamy "Chowanny" przeznaczone są dla tekstów nowych, których treść nie była dotąd publikowana; wyjątek od tej reguły stanowić mogą jedynie artykuły w językach obcych oraz nowe przekłady tekstów naukowych.

Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny. Ocenie podlega przede wszystkim merytoryczna zgodność treści z profilem tematycznym czasopisma oraz naukowy charakter podejścia do zagadnienia. Warunkiem przyjęcia artykułu do recenzji jest również dopełnienie wymogów edytorskich - dla tekstu (
do pobrania), ilustracji i wykresów (do pobrania) - oraz złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania). Nadsyłanie tekstów do publikacji odbywa się drogą elektroniczną (chowanna@us.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres Redakcji) także z dołączoną wersją elektroniczną artykułu. Struktura pisma jest następująca:

I. Część monograficzna
II. Studia i rozprawy
III. Recenzje, komunikaty, polemikiTOMY PLANOWANE
*Terminy nadsyłania tekstów do wszystkich działów: 28 luty (tom nr 1), 31 lipiec (tom nr 2)*

1/2018 (zamknięty)
Część monograficzna:
Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

2/2018 (zamknięty)
Część monograficzna: 
Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

1/2019 (zamknięty)
Część monograficzna: 
Miejsce jako przestrzeń rozwoju człowieka w perspektywie badań pedagogicznych

2/2019 (zamknięty)
Część monograficzna: 
W stronę resocjalizacji. Perspektywa historyczna i współczesna

1/2020 (otwarty dla części Studia i rozprawy)
Część monograficzna: 
Wieloaspektowa diagnoza pedagogiczna wyznacznikiem skutecznej edukacji

2/2020 (otwarty dla części Studia i rozprawy)
Część monograficzna: Wyzwania współczesnej resocjalizacji - wybrane problemy

1/2021(otwarty dla części Studia i rozprawy)
Część monograficzna: temat w trakcie formułowaniaPROCEDURA RECENZYJNA
Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review (druk recenzji: do pobrania). Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r. (do pobrania).

Zespół Redakcyjny przekazuje autorowi opinię recenzentów. Po ustosunkowania się autora do treści recenzji podjęta zostaje decyzja o odrzuceniu tekstu lub dopuszczeniu do publikacji.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w treści (w tym korekt śródtytułów i tytułów tekstów oraz tytułów części monograficznych), a także podkreśla, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej autorów i recenzentów będą dokumentowane oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom.

Czasopismo „Chowanna” przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (
COPE – Commitee on Publication Ethics).

Raz w roku redakcja prezentuje pełną listę recenzentów.LISTA RECENZNETÓW
2018: Małgorzata Bereźnicka, Maria Chodkowska, Agata Chudzicka-Czupała, Zofia Dołęga, Halina Guzy-Steinke, Elżbieta Jaszczyszyn,, Katarzyna Popiołek, Wojciech Kojs, Zbigniew Kwieciński, Izabella Łukasik, Janusz Mastalski, Jerzy Modrzewski, Joanna Ostrouch-Kamińska, Grzegorz Polok, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Agnieszka Stopińska-Pająk, Jolanta Szempruch, Mariusz Sztuka, Anna Weissbrot-Koziarska, Bożena Zawadzka 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego