Dla Autorów - chowanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla Autorów

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Łamy "Chowanny" przeznaczone są dla tekstów nowych, których treść nie była dotąd publikowana; wyjątek od tej reguły stanowić mogą jedynie artykuły w językach obcych oraz nowe przekłady tekstów naukowych.

Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny. Ocenie podlega przede wszystkim merytoryczna zgodność treści z profilem tematycznym czasopisma oraz naukowy charakter podejścia do zagadnienia. Warunkiem przyjęcia artykułu do recenzji jest również dopełnienie wymogów edytorskich - dla tekstu (
do pobrania), ilustracji i wykresów (do pobrania) - oraz złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania). Nadsyłanie tekstów do publikacji odbywa się drogą elektroniczną (chowanna@us.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres Redakcji) także z dołączoną wersją elektroniczną artykułu. Struktura pisma jest następująca:

I. Część monograficzna
II. Studia i rozprawy
III. Recenzje, komunikaty, polemikiTOMY PLANOWANE
(Terminy nadsyłania tekstów do wszystkich działów podano w nawiasie)

2/2017 (zamknięty)
Części monograficzna:
Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej - między emancypacją a stagnacją

1/2018 (zamknięty)
Części monograficzna: 
Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych

2/2018 (zamknięty)
Części monograficzna: 
Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

1/2019 (zamknięty)
Części monograficzna: 
Miejsce jako przestrzeń rozwoju człowieka w perspektywie badań pedagogicznych

2/2019 (do 31 marca 2019 r.)
Części monograficzna: 
(w trakcie ustaleń)
PROCEDURA RECENZYJNA
Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review (druk recenzji: do pobrania). Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r. (do pobrania).

Zespół Redakcyjny przekazuje autorowi opinię recenzentów. Po ustosunkowania się autora do treści recenzji podjęta zostaje decyzja o odrzuceniu tekstu lub dopuszczeniu do publikacji.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w treści (w tym korekt śródtytułów i tytułów tekstów oraz tytułów części monograficznych), a także podkreśla, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej autorów i recenzentów będą dokumentowane oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom.

Czasopismo „Chowanna” przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (
COPE – Commitee on Publication Ethics).

Raz w roku redakcja prezentuje pełną listę recenzentów.LISTA RECENZNETÓW
2017: Wiesław Ambrozik, Małgorzata Bereźnicka, Wioleta Danilewicz, Anna Gaweł, Ewa Marynowicz-Hetka, Krystyna Marzec-Holka, Jerzy Modrzewski, Grzegorz Polok, Katarzyna Popiołek, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Danuta Rode, Mariusz Sztuka, Anna Walczak, Marta Wrońska, Bożena Zawadzka 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego